Lektor Mgr. Petra Bastlová Ph.D.

vzdělání

2010 doktorský studijní program, obor Anatomie, histologie a embryologie, UP Olomouc, Lékařská fakulta, téma disertační práce: Svalové synergie horní končetiny

1999 magisterský studijní program Fyzioterapie, UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury

2006 magisterský studijní program Management ve zdravotnictví, UP Olomouc, Lékařská fakulta

1993 SZŠ obor Rehabilitační pracovník, Ostrava

další vzdělávání

2021 Asistent školitele myoskeletální medicíny, lektoři V. Bezvodová, Š. Hanušová, M. Dobeš, J. Vlček aj.

2019 Breathing and postural control, lektor M. Massery, USA

2018 část "A" McKenzie diagnostické metody Mechanické diagnostiky a terapie, lektor E. Nováková

2017 PNF 5, AQC recommendation course International PNF Association, lektoři C. Schäfer, S. Ichikawa, Tokio, Japonsko

2017 Motor learning and motor control as the base of knowledge for modern neurorehabilitation, lektor L. Rutz-LaPitz

2017 Medical Taping Concept, lektor L. Krestová

2016 IPNFA Mentoring workshop, Annual meeting of the IPNFA, Mnichov, SRN

2014 Bobath koncept – Motor control and motor learning (advanced course), lektor L. Rutz-LaPitz

2011 Course of Balance Rehabilitation, lektoři A. Shumway-Cook, M. Woollacott

2006 – 2009 Courses of Proprioceptive neuromuscular facilitation International PNF Association – levels 1-5 s titulem International PNF Therapist, země konání: SRN, Polsko, Chorvatsko, lektoři: M. Heidmann, S. Tiedemann, A. Oldenburg, K. Hartmann, C. Schäfer

2010 Sportovní fyzioterapie a trénink, lektor B. Tůma

2005 Bobath koncept – Adult hemiplegy (advanced course), lektor E. Panturin

2005 Neurodynamics, lektor E. Panturin

2004 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, lektoři: J. Holubářová, D. Pavlů

2000 Bobath koncept - Adult hemiplegy (basic course), lektor E. Panturin

2000 Měkké a mobilizační techniky, lektor T. Hofta

1998 Vojtova metoda reflexní lokomoce (část A), lektoři RL Corpus

zaměstnání

1999 – dosud Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení rehabilitace, fyzioterapeut

2001 – dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakulta zdravotnických věd, Pedagogická fakulta, odborný asistent

2000 – 2006 Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství, vedoucí fyzioterapeut

2006 – dosud Akreditované pracoviště MZČR pro certifikované kurzy PNF, garant a lektor odborného vzdělávání

1993 – 1999 OLÚ Neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, fyzioterapeut

členství v odborných společnostech

Česká kineziologická společnost

International PNFAssociation

výběr z publikací za posledních 5 let: 

BASTLOVÁ, P.; ČERVENÁ, K.; MARTÍNKOVÁ, J.; TEČOVÁ, D. The acute effects of two different types of stretching of hamstrings and triceps surae muscles on postural control. Progress in Motor Control XI, Miami, 19.-22.7.2017, poster

BASTLOVÁ, P.; ZELENÁ, A.; MÍKOVÁ, M.; GABRHELÍK, T. Respirační fyzioterapie v intenzivní péči up-to-date. Umění fyzioterapie,č. 4, str. 39-44, ISSN 2464-6784

BASTLOVÁ P., KOLÁŘOVÁ B., SZMEKOVÁ L., KROBOT A. The Hand Function of Stroke Patients in the View of Surface Electromyography. XXI. Congres of International Society of electrophysiology and kinesiology - Bridges to innovation, Book of proceedings, Chicago, 5.-8.7. 2016, p. 439.

BASTLOVÁ, P., FRÉLICHOVÁ, E. Zrcadlová terapie pohledem evidence based practice. Sborník abstrakt konference s mezinárodní účastí Neurorehabilitační strategie u pacientů po cévní mozkové příhodě, Olomouc, 2.12.2016, p. 20, ISBN 978-80-244-5049-0

BASTLOVÁ, P., JUŘIČKOVÁ, M., ŠTĚRBOVÁ, V., KOLÁŘOVÁ, B., KROBOT, A. Zrcadlová terapie horní končetiny hemiparetiků aspektem evidence based medicine. XXIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 20.-21.5.2016. Sborník abstrakt z konference, str. 5-6. Vydavatel: Lázně Luhačovice a.s., vyd. 1., 2016. ISBN-978-80-87450-16-1

BASTLOVÁ, P. Obstojí Proprioceptivní neuromuskulární facilitace v době evidence based practice? VI. Absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 17.-18.6.2016. Sborník abstraktů, str. 26-27. Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vyd., 2016. ISBN 978-80-244-4957-9.

BASTLOVÁ P., SZMEKOVÁ L., KOLÁŘOVÁ B., KROBOT A. Evidence Based Medicine and Mirror Therapy for Hemiparetic Upper Limb. Book of abstracts of Vth International Scientific Conference Motor Control 2016. Bridging Motor Control and Biomechanics. The Jerzy Kukuczka academy of physical education, Katowice, Poland, 2016, p. 15.

BASTLOVÁ, P., MARTÍNKOVÁ, J., SZMEKOVÁ, L.,TOMSOVÁ, J., KROBOT, A. Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu. XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 22.-23.5.2015. Sborník abstrakt z konference, str. 7. ISBN-978-80-87450-13-0

BASTLOVÁ, P., JURUTKOVÁ, Z., TOMSOVÁ, J., ZELENÁ, A. Výběr klinických testů pro fyzioterapeuty. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4640-0 (skripta)

GABRHELÍK, T., BASTLOVÁ, P., MÍKOVÁ, M. Rehabilitace v intenzivní péči. In: Ševčík, P. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2014, 3. vyd., s. 34-39, počet stran knihy 1195. ISBN 9788074920660 (kapitola v knize)

KOLÁŘOVÁ, B., KROBOT, A., BASTLOVÁ, P., KOLÁŘ, P., HLUŠTÍK, P., POLEHLOVÁ, K. Muscle activity in lower limb during gait imagery and observation. Book of Proceedings, XXth Congress of the International Society for Electrophysiology and Kinesiology , Řím, Itálie, 2014, p. 455.

BASTLOVÁ, P., JAVŮRKOVÁ, N., SZMEKOVÁ, L., KOLÁŘOVÁ, B. Funkční testy a povrchová elektromyografie v hodnocení horní končetiny u hemiparetiků. Sborník abstrakt z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii, Olomouc, 2014, s.14. ISBN 978-80-244-4220-4. Editorky Kolářová, B., Bastlová, P., celkem 34s.

BASTLOVÁ, P., FRGALOVÁ, I., FRGALOVÁ, B., KOLÁŘOVÁ, B., ELFMARK, M., KROBOT, A. Úchopová funkce pacientů po iktu v obraze povrchové elektromyografie. Profese on-line, 2014, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN 1803-4330.

BASTLOVÁ,P., JAVŮRKOVÁ,N., JANČÍKOVÁ,V., TOMSOVÁ,J. Funkční testy a povrchová elektromyografie-možnosti hodnocení horní končetiny u hemiparetiků. XXI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2014, vyd. 1., s. 7, ISBN: 978-80-87450-10-9.

MÁSLOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., BASTLOVÁ, P. Kinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství, 2014, roč. 66, č. 2-3, s. 98-101. ISSN 0032-6291.

BASTLOVÁ, P. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Olomouc: VUP, 2013. 1. vyd., 138 s. ISBN 978-80-244-4030-9, dotisk 2015 (kniha).

BASTLOVÁ, P., JURUTKOVÁ, Z., SZMEKOVÁ, L., KROBOT, A. Using of visual feedback for teaching of gait kinesiology. Mefanet 2013 – 7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí, Brno, 2013.

BASTLOVÁ, P., KOLÁŘOVÁ, B., TOMSOVÁ, J., KROBOT, A. Multimuscle synergy changes in rotator cuff disease. In: Neuroplasticity, Motor Control, Cutting-Edge Technology and Rehabilitation. Proceedings of the XIXth Congress of the International Society of Electrofyziology and Kinesiology. 2012, s. 464, ISEK and CCRE SPINE, Brisbane, Austrálie. ISBN: 978-0-646-58228-3